سرمایه اجتماعی و پایداری نواحی روستایی در شهرستان کاشمر

Citation data:

Space Economy and Rural Development, ISSN: 2322-2131, Vol: 6, Issue: 20, Page: 79-96

Publication Year:
2017

No metrics available.

DOI:
10.18869/acadpub.serd.6.20.79
Author(s):
امیرانتخابی, شهرام; جوان, فرهاد; نعیم آبادی, نازنین
Publisher(s):
CASRP: Center of Advanced Scientific Research and Publications