Agricultura: descensos de población

Publication Year:
1966

No metrics available.

Repository URL:
http://hdl.handle.net/10366/54824
Author(s):
López Muñoz, Arturo
Tags:
Economía; Economía agraria; Agricultores; España