Měření tření elastomerů v kombinaci s měřením přístrojem RPA

Citation data:

Strojírenská technologie, ISSN: 1211-4162, Vol: 13, Issue: 2, Page: 5-8

Publication Year:
2008
Usage 284
Abstract Views 281
Downloads 3
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1000969; http://hdl.handle.net/10563/1000969
Author(s):
Dvořák, Zdeněk; Lukovics, Imrich
Publisher(s):
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Tags:
tření; elastomer; tribologie; adheze; hystereze; experimentální zařízení; měření RP; friction; tribology; adhesion; hysteresis; experimental equipment
article description
Tření je obecně považováno za fyzikální jev, který je přínosem jak v pozitivním, tak negativním směru. Zvládnutí tohoto fenoménu pro technická řešení je studováno v řadě prací s různým výsledkem. V případě konstrukčních prvků elastomerních projevují se u makrodeformací na suchém povrchu hysterezní složky tření. Rozvíjející se experimentální základna v oblasti rychlého zjišťování fyzikálních veličin umožňuje predikovat chování koncových výrobků v exploataci. V současné době se řeší přenos výsledků získaných z měření na přístrojích RPA na tribologická chování