Properties of water crosslinked ethylen-vinyltrimethoxysilan copolymer

Citation data:

Plasty a kaučuk, ISSN: 0322-7340, Vol: 47, Issue: 9-10, Page: 270-273

Publication Year:
2010
Usage 142
Abstract Views 142
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1001140; http://hdl.handle.net/10563/1001140
Author(s):
Pastorek, Miroslav; Čermák, Roman; Navrátilová, Jana; Obadal, Martin
Publisher(s):
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická
Tags:
síťování; kopolymer etylénu a vinyltrimetoxysilánu; vlastnosti; crosslinking; ethylen-vinyltrimethoxysilan copolymer; properties
article description
Tento článok skúma chovanie a vývoj vlastností sieťovaného kopolyméru etylénu a vinyltimetoxysilánu počas sieťovania a tepelného starnutia v sušiarni pri dvoch rôznych teplotách. Bol sledovaný vplyv sieťovacieho katalyzátoru, antioxidantu a teploty na chemickú štruktúru, morfológiu a mechanické vlastnosti, a to metódami fourierova infračervená spektroskopia, diferenciálna snímacia kalorimetria, a mechanickými ťahovými skúškami. Zistilo sa, že na konečné vlastnosti polyméru majú hlavne vplyv dva paralelné procesy - sieťovanie a zmena kryštalického usporiadania. Tieto procesy hrajú rozdielnu úlohu v závislosti na tom, či tepelné starnutie prebieha pod alebo nad teplotou topenia