The Success of UTB in Zlín Social Pedagogy Study Discipline Graduates in Working Practice

Citation data:

The New Educational Review, ISSN: 1732-6729, Vol: 18, Issue: 2, Page: 34-47

Publication Year:
2009
Usage 191
Abstract Views 187
Downloads 4
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1001500; http://hdl.handle.net/10563/1001500
Author(s):
Chudý, Štefan; Kašpárková, Svatava; Kročková, Štefánia; Masariková, Anna
Publisher(s):
Wydawnictwo Adam Marszalek
Tags:
sociální pedagogika; kompetence; absolventi studia; výzkum; social pedagogy; competence; graduate students; research
article description
Příspěvek autorů představuje výsledky výzkumného šetření, které bylo zaměřeno do oblasti uplatnitelnosti absolventů v praxi. Autoři prezentují výsledky dotazníkového šetření, které slouží jako základ k dalšímu šetření v oblasti rozvoje a monitoringu dovedností a kompetencí sociálního pedagoga v praxi a v přípravě na pracovní poměr. Ve výzkumném šetření se autoři zaměřili na monitoring základních dovedností a jazykové kompetence jako i na spokojenost z teoretickou a praktickou průpravou v průběhu studia na VŠ. Druhá část výzkumního šetření pojednává o adaptabilitě absolventů v pracovním poměru. V závěru studie autoři navrhují závěry a možnosti dalšího výzkumného šetření.