Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera

Publication Year:
2009
Usage 462
Abstract Views 461
Holdings 1
Captures 1
Exports-Saves 1
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1004447; http://hdl.handle.net/10563/1004447
ISBN:
9788086131856
OCLC:
465282406
Author(s):
Pavelková, Drahomíra; Knápková, Adriana
Publisher(s):
LINDE nakladatelství, s.r.o.; Linde
Tags:
corporate performance; performance measurement; Value Based Management; value drivers; financial management
book description
Publikace v podobě monografie obsahuje moderní hodnotové přístupy k řízení výkonnosti a porovnává je s přístupy tradičními. Vymezuje rámec různých metod a postupů, ukazuje jejich silné a slabé stránky a možnosti využití v podnikové praxi. Ukazuje také způsoby identifikace klíčových faktorů podnikového řízení, významně ovlivňujících potenciál pro zlepšení podnikové výkonnosti. Publikace usiluje o postihnutí základních vazeb finančního řízení na všechny procesy podniku a ukazuje cestu komplexního pojetí řízení výkonnosti podniků. Druhé vydání je doplněno o identifikaci synergií z použití různých konceptů, metod a nástrojů pro řízení výkonnosti podniku. Teoretická východiska jsou potom aplikována do praktického podnikového života v podobě případové studie, která provází čtenáře problematikou měření a řízení výkonnosti vybraného podniku.