Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

Publication Year:
2012
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/10047
Author(s):
Sklenář, Jakub
Tags:
Zákazník; analýza; spokojenost; marketingový výzkum; dotazník.; Customer; analysis; satisfaction; marketing research; questionnaire.
thesis / dissertation description
Cílem této diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků fotbalového klubu 1.FC Slovácko. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na marketingový výzkum a s ním spojené pojmy. V praktické části jsou analyzovány a zpracovány získané výsledky dotazníkového šetření a návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb.