Plánování cesty robota pomocí dynamického programování

Publication Year:
2009
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/10107
Author(s):
Stárek, Ivo
Tags:
Plánování cesty robota; dynamické programování; Markovův rozhodovací proces.; Robot path planning; dynamic programing; Markov decision process.
thesis / dissertation description
Práce je věnována plánování cesty robota pomocí dynamického programování v diskrétním prostředí. Teoretická část se věnuje současné situaci v tomto oboru a principu aplikace Markovova rozhodovacího procesu na oblast plánování cesty. Praktická část se věnuje vlastní implementaci dvou algoritmů využívajcích principů MRP.