Studie výroby elektrické energie z biomasy

Publication Year:
2009
Usage 20
Abstract Views 12
Downloads 8
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/11294
Author(s):
Caha, Tomáš
Tags:
Biomasa; kogenerace; zdroj tepla; spalování; teplo; výroba elektrická energie; ochrana Životní prostředí.; Biomass; cogeneration; heat source; combustion; heat; electric energy production; enviromental protection.
thesis / dissertation description
Cílem této diplomové práce je zhodnocení možnosti rozšíření energetického zdroje o technologické zařízení určené k výrobě elektrické energie z biomasy s ohledem na investiční a provozní náklady vyvolané stavbou, dále enviromentální dopady na okolí zdroje a studie dopravy paliva do teplárny, která je umístěna nedaleko historického centra města. V práci jsou popsány aspekty důležité pro správný návrh tepelně-energetického zařízení se všemi provozně významným kompletujícími soubory. Výsledky mají sloužit jako podklad pro rozhodování o realizovatelnosti investičního záměru a shromáždění podkladů pro posouzení možnosti investice.