Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440

Publication Year:
2012
Usage 9
Downloads 6
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/11898
Author(s):
Blažková, Eva
Tags:
Parogenerátor; hřebenové těsnění s expandovaným grafitem; niklové těsnění; přírubový spoj; výpočet těsnění dle ČSN EN 1591-1+A1; Steam generator; graphite seal; nickel ring; flange joint; computation of the seal according to ČSN EN 1591-1+A1
thesis / dissertation description
Cílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými kroužky. Modifikací stávajícího způsobu těsnění za nový druh těsnícího materiálu, zejména z expandovaného grafitu, lze podstatně snížit tlak v těsnící ploše a tím i napjatost svorníků a přírubového spoje. Nové řešení utěsnění spoje kolektoru a víka by mělo zvýšit životnost spoje a tím i jadernou a technickou bezpečnost. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočtovou část. V teoretické části je uveden princip činnosti PG, data o funkci a provedení PG a popis spoje a víka v původním provedení. Výpočtová část uvádí výpočet nového spoje, původního spoje a srovnání obou řešení a hodnocení, z pohledu technické a jaderné bezpečnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace nového spoje.