Tepelná čerpadla ve vzduchotechnice

Publication Year:
2012
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/12904
Author(s):
Géryk, Ondřej
Tags:
tepená čerpadla; zdroj tepla; zdroj chladu; vzduchotechnika; chladivo; alternativní zdroj tepla; heat pumps; heat source; the source of cold air; refrigerant; alternative heat source
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zaobírá problematikou tepelných čerpadel pro účely vzduchotechniky. Především se zaobírá fyzikálními principy práce tepelných čerpadel a rozdělením těchto tepelných čerpadel dle přírodních zdrojů, ze kterých odebírají tepelnou energii. V další části se tato diplomová práce věnuje experimentálnímu měření klimatizační jednotky, která v zimním provozu pracuje na principu tepelného čerpadla. Poslední část této diplomové práce je zaměřena na návrh dvou variant pro využití tepelného čerpadla jako zdroje tepla a chladu pro centrální vzduchotechnickou jednotku, která upravuje přívodní vzduch pro místnost jídelny v budově domova důchodců v Brně.