Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích

Publication Year:
2010
Usage 34
Downloads 18
Abstract Views 16
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/15618
Author(s):
Stavinoha, Jakub
Tags:
Elektrochemická koroze; elektrodový potenciál; Pourbaix diagramy; korozní diagramy; pasivita; atmosférická koroze; typy atmosfér a prostředí; doba ovlhčení; kritická relativní vlhkost; znečišťující látky v ovzduší; oxid siřičitý; koroze hliníku; koroze nízkouhlíkové oceli; Electrochemical corrosion; electrode potential; Pourbaix diagrams; corrosion diagrams; passivity; atmospheric corrosion; types of atmospheres and environments; time of wetness; critical humidity level; pollutants in atmosphere; sulphur dioxide; aluminium corrosion; low carbon steel corrosion
thesis / dissertation description
Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická část popisuje experiment koroze hliníku 99,5 a oceli 11321 ve dvou typech atmosfér. Závěr práce obsahuje vyhodnocení praktické části a porovnání s částí teoretickou.