Bezpečnostní studie technologie galvanického pokovování

Publication Year:
2008
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/16080
Author(s):
Nechvátalová, Ivana
Tags:
nebezpečné chemické látky; šestimocný chrom; selektivní metoda; index chemického ohrožení; technologie galvanického zinkování; hazardous chemical substances; hexavalent chromium; quantitative risk assessment; chemical exposure index; electroplating technologie
thesis / dissertation description
Předložená práce se zabývá zhodnocením bezpečnosti technologie galvanického pokovování s ohledem na výskyt nebezpečných látek, dopady na člověka a životní prostředí. K identifikaci rizik byla použita selektivní metoda a index chemického ohrožení.