Kotle na tuhá paliva

Publication Year:
2011
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/17147
Author(s):
Šmejkal, Petr
Tags:
tuhá paliva; biomasa; fosilní paliva; štěpka; pelety; brikety; kotle na tuhá paliva; spalování; solid fuels; biomass; fosil fuels; wood chips; pellet; briquet; solid fuels boilers; combustion
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce se zabývá spalováním tuhých paliv v kotlích pro vytápění rodinných domů. V první kapitole jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv z hlediska jejich složení, vlastností, způsobů využití k energetickým účelům a jejich úpravy do podoby vhodné ke spalování. Ve druhé kapitole jsou popsány jednotlivé druhy zařízení pro spalování tuhých paliv. Poslední kapitola se zabývá porovnáním vybraných kotlů z hlediska pořizovacích nákladů a nákladů na jejich provoz.