Infrastruktura veřejných klíčů

Publication Year:
2008
Usage 11
Downloads 6
Abstract Views 5
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/18897
Author(s):
Bědajánek, Ondřej
Tags:
pki; certifikační autorita; registrační autorita; digitální podpis; openvpn; infrastruktura veřejných klíčů; wifi; linux; apache; php; kryptografie; symetrické šifrování; asymetrické šifrování; certificate authority; registration authority; digital signature; public key infrastructure; cryptography; symetric encryption; asymetric encryption
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů, ve které jsou popsány principy a funkce certifikační autority. V rámci diplomové práce, byla vytvořena vlastní certifikační autorita pod operačním systémem Linux. Pro vytváření, vydávání a zneplatňování certifikátů bylo naprogramováno webové rozhraní v PHP. V diplomové práci jsou popsány konfigurační soubory pro OpenVPN, které jsou následně využity při zabezpečení bezdrátové sítě WiFi.