Šnekový mísič kontinuální

Publication Year:
2011
Usage 2
Downloads 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/18956
Author(s):
Pelka, Tomáš
Tags:
Kontinuální mísič; partikulární látky; šnekový mísič; elektrárenský popílek; jíl; lopatka; výkon mísiče; ozubený převod; napjatost; nehomogenní materiály; Continual mixer; particular matters; worm mixer; power plant fly ash; clay; blade; mixer power; gear box; stress/ tension; non-homogenous material
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o experimentu z partikulárních látek při použití lopatky. V kapitole druhé je provedeno stanovení a výpočet technických parametrů vlastního kontinuálního mísiče. Kapitola třetí zahrnuje volbu pohonné jednotky a kapitola čtvrtá obsahuje návrh a výpočet ozubeného převodu. Kapitola pátá uvádí pevnostní výpočet hřídele mísiče a pevnostní výpočet lopatky pomocí programu I-deas. Součástí práce jsou přiloženy nejen sestavný výkres kontinuálního mísiče, ale i detailní výkresy hlavních součástí kontinuálního mísiče.