Syntéza a vlastnosti keramických nanočásticových materiálů na bázi aniontově dopovaných kompozitních oxidů titanu

Publication Year:
2013
Usage 7
Abstract Views 5
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/23711
Author(s):
Kašpárek, Vít
Tags:
Anatas; karbo-nitridace oxidu titaničitého; nízkoteplotní krystalizace anatasu; dopování stříbrem; testování fotokatalytické aktivity; Anatase; carbo-nitridation of titanium dioxide; low-temperature crystallization of anatase; doping by colloidal silver; testing the photocatalytic activity
thesis / dissertation description
Práce se zabývá studiem syntézy anatasu a jeho aniontovým dopováním nitridací. Připravené produkty byly použity jako fotokatalyzátory pro studium fotochemického štěpení vody za vzniku vodíku. Nízkoteplotní anatas byl připraven při 80 °C a karbo-nitridace byla provedena při 500 °C v atmosféře amoniak/tetrachlormetan. Byl studován vliv stříbra na nízkoteplotní krystalizaci anatasu reakcí tetraisopropoxidu titaničitého ve vodě. Nanočástice stříbra vznikaly redukcí dusičnanu stříbrného s D-glukosou a citronanem sodným. Jedním z výsledků práce je návrh přímé nízkoteplotní syntézy anatasu z tetraisopropoxidu titaničitého a komplexujícího činidla (citronan sodný, citronan amonný a kyselina citronová). Studiem fotokatalytického rozkladu vody v přítomnosti 20 % obj. methanolu bylo zjištěno, že nejvyšší reaktivitu má vzorek anatasu připravený s kyselinou citronovou a kokatalyzátorem Pt (0,5 %) v UV/VIS oblasti. Jeho aktivita dosahovala 38,6 % standardu oxidu titaničitého (Degussa P25). Dopování dusíkem nevedlo ke zvýšení fotokatalytické aktivity.