Řízení nákladů v podniku

Publication Year:
2013
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/23913
Author(s):
Havlová, Petra
Tags:
Řízení nákladů; Kalkulace; Technicko-hospodářské normy; ABC metoda; Cost management; Calculation; Techno-economic standard; Activity Based Costing
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat současný stav řízení nákladů a navrhnout opatření pro zlepšení stavu. Teoretická část je věnována klasifikaci nákladů, kalkulacím a nástrojům pro řízení nákladů. Praktická část pak popisuje řízení nákladů v analyzované firmě. Dále je provedena vertikální a horizontální finanční analýza. Z analýz řízení nákladů jsou nadefinována opatření pro zlepšení stavu. Z vertikální a horizontální analýzy vyplynuly nákladové položky, kterým je vhodné věnovat pozornost.