Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem

Publication Year:
2013
Usage 191
Downloads 124
Abstract Views 67
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/25526
Author(s):
Nešpor, Vít
Tags:
otočný stůl; rotačně sklopný stůl; přívod energie; rotační přívod; paletizace.; rotary table; rotary tilting table; energy supply; rotary union; paletization
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá teoretickým návrhem NC rotačně sklopného stolu pro frézovací centrum Kovosvit MAS - MCV 754 QUICK. V úvodu je provedena rešerše v oblasti rotačně sklopných stolů, paletizace a rotačních přívodů energií. Konstrukční část je z počátku zaměřena na analýzu zatížení stolu, poté následuje samotný návrh pohonů, ložisek a rámu stroje. Jako pohon os byly zvoleny prstencové motory. V práci je provedeno konstrukční řešení přívodu tlakového vzduchu do středu upínací desky pomocí rotačního přívodu. Dále byla řešena problematika přívodu energií do naklápěcí osy pomocí energetického řetězu. V dalším je vyhotoven návrh řešení výměny technologických palet pomocí Zero-point systému. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.