Součinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbín

Publication Year:
2013
Usage 8
Downloads 4
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/25548
Author(s):
Belko, Milan
Tags:
Součinitel přestupu tepla; labyrintová ucpávka; simulace dilatace rotoru; Heat transfer coefficient; labyrinth seal; simulation of rotor dilatation
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se v úvodní části zabývá rešeršním rozborem dostupné literatury pojednávající o součiniteli přestupu tepla v labyrintových ucpávkách a rotujících disků parních turbín. Z dostupných experimentálních studií zpracovává přehled součinitelů přestupu tepla na rotačních částech turbín. Dále pak se zabývá návrhovým výpočtem ke stanovení součinitele přestupu tepla ve vybraných částech turbíny uplatnitelné pro konkrétní geometrické a provozní parametry. Výstupem této práce je simulace dilatace rotoru provozované parní turbíny v programu Ansys během studeného startu.