Podnikatelský záměr

Publication Year:
2013
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/25584
Author(s):
Janíková, Veronika
Tags:
Služba; analýza vnitřního a vnějšího prostředí; podnikatelský plán; konkurence; vize.; Service; analysis of internal and external environment; business plan; competition; vision.
thesis / dissertation description
Diplomová práce se věnuje vypracování a samotné tvorbě podnikatelského plánu, který by měl sloužit k založení penzionu v Městečku Trnávce. Teoretická východiska jsou formulována v druhé kapitole, kde jsou i vysvětleny různé pojmy pro správné porozumění dané problematiky. V další části je uvedena analýza současného stavu a vlastní návrh řešení podnikatelského plánu pro založení konkrétního podniku, ubytovacího zařízení Trnávský penzion. V závěru zhodnotím naplnění cílů práce a dochází zde k potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy.