Návrh povrchového kondensátoru

Publication Year:
2013
Usage 3
Abstract Views 2
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/25878
Author(s):
Kloda, Michal
Tags:
Povrchový kondenzátor; součinitel přestupu tepla při kondenzaci par; hlavní konstrukční prvky povrchového kondenzátoru; materiály kondenzátorových trubek; návrh povrchového kondenzátoru; HEI; VTI-CKTI.; Surface condenser; heat transfer coefficient during condensation; main construction elements of surface condenser; condenser tubes materials; design of surface condenser
thesis / dissertation description
Bakalářská práce zabývající se povrchovými kondenzátory je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje povrchový kondenzátor, problematiku přestupu tepla při kondenzaci par a způsob určování součinitele prostupu tepla pomocí metod HEI a VTI-CKTI. Druhá část se zabývá hlavními konstrukčními prvky a jejich používanými materiály, kde je zvláštní pozornost věnována materiálům kondenzátorových trubek. Ve třetí závěrečné části je uveden zjednodušený termodynamický návrh povrchového kondenzátoru pro zadané parametry.