Studie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravy

Publication Year:
2008
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/26274
Author(s):
Dočkal, Jiří
Tags:
malé vodní elektrárny; výstavby MVE; návrh MVE; dostavba MVE; návrh dostavby MVE na řece Moravě; small hydropower plants; construction of SHP; completion of SHP; proposal of SHP; proposal of SHP on the Morava River
thesis / dissertation description
Tato předkládaná diplomová práce se zabývá popisem stávajícího stavu na toku řeky Moravy od malé vodní elektrárny Kroměříž až po malou vodní elektrárnu Hodonín. Následně se zabývám popisem vyhledaných jezů a splavů pro stavbu malých vodních elektráren (především jejich spády, konstrukcí, popřípadě možnou úpravou). Dále se zabývám dostavbou nových vodních elektráren na řece Moravě u nalezených jezů a splavů, v úseku mezi malou vodní elektrárnou Kroměříž a obcí Lanžhot ze strany České republiky (Brodské ze strany Slovenské republiky). V této práci se pak především zaměřuji na výpočet instalovaných výkonů v jednotlivých lokalitách (a také výpočtem dosažitelných výkonů v těchto lokalitách), návrhem strojního zařízení (při použití zvoleného soustrojí od firmy Hydrohrom) a způsobem konfigurace rozvoden těchto elektráren. Pokud je to v daných místech možné, řeším i více možností této výstavby i s ohledem na splavnění řeky, především v úseku Hodonín – Lanžhot. Dále se zabývá návrhem vyvedení výkonu z jednotlivých rozvoden do místních distribučních sítí (návrh tras). V poslední fázi se zabývá velikostí výroby v jednotlivých elektrárnách, kalkulací nákladů na výstavbu těchto elektráren, přibližným výpočtem výroby (z průtoků z roku 2007) a dobou návratnosti vložených investic do výstavby.