Řízení zahradního skleníku

Publication Year:
2013
Usage 147
Downloads 75
Abstract Views 72
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/27620
Author(s):
Czudek, Aleš
Tags:
Skleník; teplota; vlhkost; AS-i sběrnice; AS-i master; slave; regulovaná soustava; model; OPC rozhraní; Greenhouse; temperature; humidity; AS-i bus; regulated system; OPC client; OPC server
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá řešením bakalářského projektu řízení zahradního skleníku. Cílem bylo popsat reálný skleník s aplikací technologie využívající elektronický řídicí systém Siemens a sběrnicové technologie AS-Interface. Dále vytvořit model regulované soustavy a navrhnout řízení teploty ve skleníku.