Odstraňování vybraných kovů z vody

Publication Year:
2013
Usage 12
Downloads 9
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29607
Author(s):
Pěkný, Mojmír
Tags:
Úprava vody; pitná voda; kovy; filtrační materiál; rozbor vody; Water treatment; drinking water; metals; filter material; water analysis
thesis / dissertation description
V diplomové práci jsem se zabýval problematikou odstraňování vybraných kovů z vody. Těžké kovy mají za následek zhoršení kvality zdrojů vody a vyvolávají potřebu složitých technologií úpravy vody. Jedná se zejména o rtuť, arzen, antimon, kadmium, olovo, chrom a nikl. Předkládaná práce je zaměřena na využití adsorpce na vhodných adsorpčních materiálech ke snížení koncentrace niklu v pitné vodě. Zároveň se zde zkoumá účinnost těchto materiálů při odstraňování železa a manganu z vody. V první části práce jsem podal ucelený obraz o těchto kovech. Je zde shrnut jejich výskyt, formy výskytu, vlastnosti a význam. Druhá část je zaměřena na laboratorní sledování účinnosti odstraňování železa, manganu a niklu z vody. Součástí je rovněž popis použitých sorpčních materiálů.