Rekonstrukce budovy pivovaru

Publication Year:
2013
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29873
Author(s):
Starý, Marek
Tags:
Rekonstrukce; beton; výztuž; železobeton; předpjatý beton; zdivo; únosnost; konstrukce; pivovar; Reconstruction; concrete; reinforcement; reinforced concrete; prestressed concrete; loud bearing capacity; construction; brewery structure
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá budovami bývalého pivovaru v Opavě. A to konkrétně Spilkou, Varnou a Strojovnou. Je zde řešen jejich stávající stav a přizpůsobení konstrukce nově navrhovanému využití budov.