Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně - stavebně technologický projekt

Publication Year:
2013
Usage 7
Abstract Views 5
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29922
Author(s):
Kovařík, Jan
Tags:
rekonstrukce; světlík; ocelová galerie; bourací práce; časový plán; zařízení staveniště; technologický předpis; rozpočet; kontrolní a zkušební plán; uhlíkové lamely; reconstruction; skylight; steel gallery; demolition work; time schedule; site accomodation; technological rule; calculation; check and examing plan; carbon fins
thesis / dissertation description
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt rekonstrukce ESF MU v Brně. Objekt bude řešen ve třech hlavních etapách. První etapa jsou bourací práce, druhá konstrukce interiéru a třetí inovace světlíku. Rekonstrukce bude probíhat v 1NP a zejména ve 2NP v hale a knihovně. Budova je železobetonový skelet s monolitickými železobetonovými stropu.