Vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové tribuny Androva stadionu v Olomouci

Publication Year:
2013
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29935
Author(s):
Garláthy, Michal
Tags:
Fotbalová tribuna; skelet z betonových prefabrikovaných prvků; věžový jeřáb; vazač; montáž; technologický postup; bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi; staveniště; kontrolní a zkušební plán; betonový sloup; betonový průvlak; betonové ztužidlo; betonový stropní panel; betonové schodiště; betonová krokev; betonový tribunový stupeň; nosná konstrukce; betonová zálivka.; Football tribune; skeleton of prefabricated concrete elements; tower crane; binder; construction technological process; safety and health at construction site; site; inspection and test plan; concrete pole; concrete girder; concrete bracing; concrete ceiling panel; concrete stairs; concrete spar; concrete tribunes steps; bearing construction; concrete mortar.
thesis / dissertation description
Tématem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové tribuny Androva stadionu v Olomouci. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce budovy z betonových prefabrikovaných prvků, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, projekt zařízení staveniště, strojní sestava, posouzení jeřábu, objektový časový a finanční plán, stavebně technologická studie a časový plán výstavby.