Mikroklima shromažďovacích prostorů

Publication Year:
2013
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29958
Author(s):
Janeček, Tomáš
Tags:
kvalita vzduchu; tepelná pohoda; vlhkost; hluk; oxid uhličitý; air quality; thermal comfort; humidity; noise; carbon dioxide
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitřního mikroklimatu a požadavků na něj, popisuje složky vnitřního prostředí, především pak vznik oxidu uhličitého a jeho vlastnosti. Dále se zabývá experimentálním měřením koncentrace oxidu uhličitého v učebnách a následným zhodnocením dle platných zákonných předpisů. V poslední části jsem se zabýval návrhem systémů pro tvorbu vnitřního prostředí zadané budovy.