Revitalizace vybraného úseku toku

Publication Year:
2014
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/30114
Author(s):
Kult, Jan
Tags:
Revitalizace; spádový stupeň; sklon dna; sklon svahů; vegetační doprovod; Revitalization; sloped grade; slope of bottom; slope of side; vegetation accompaniment
thesis / dissertation description
Cílem mé práce bylo provést revitalizaci na vybraném úseku vodního toku. Předmětem revitalizačních úprav je snížení sklonu dna, doplněné o spádové stupně a balvanitý skluz. Další úpravou je snížení sklonu břehů a nový návrh doprovodné vegetace.