Montovaná hala s administrativní budovou

Publication Year:
2014
Usage 3
Abstract Views 2
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/30554
Author(s):
Krejčová, Jana
Tags:
Předpjatý beton; ocel; zatížení; ohybový moment; posouvající síla; výztuž; vazník; sloup; základová patka; nosník; dimenzování; Prestressed concrete; steel; load; bending moment; shear force; reinforcement in concrete; truss; column; foundation block; beam; dimensioning
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých prefabrikovaných prvků. Součástí práce je i technická zpráva a detaily styků prvků. Výpočty byly provedeny za pomoci programů SCIA Engineer a excel u všech základních prefabrikovaných prvků montované budovy.