Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace

Publication Year:
2014
Usage 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/30907
Author(s):
Matysová, Dorota
Tags:
kompozitný materiál; krátke vlákna; dentálne materiály; lomová húževnatosť; composite material; short fibers; dental materials; fracture toughness
thesis / dissertation description
Táto diplomová práca za zaoberá štúdiom krátkovláknových kompozitov pre stomatologické aplikácie. Do matrice na báze dimetakrylátov bolo pridané časticové bárnaté plnivo, krátke polyakrylonitrylové vlákna alebo krátke sklenené vlákna a bol skúmaný ich vplyv na vlastnosti kompozitného materiálu. Použitými metódami na charakterizáciu kompozitných materiálov boli termogravimetrická analýza (TGA), diferenčná kompenzačná fotokalorimetria (DPC), dynamicko-mechanická analýza (DMA), ohybová skúška v trojbodovom usporiadaní, rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM) a konfokálna laserová mikroskopia (CLSM). Vytvrdzovanie matrice bolo charakterizované teplom polymerácie, stupňom konverzie a polymeračnou rýchlosťou. U testovaných vzoriek boli zistené teplota skelného prechodu, dynamický modul pri teplotách 35 °C a 100 °C, modul pružnosti, pevnosť, kritická hodnota faktoru intenzity napätia, kritická hodnota rýchlosti uvoľňovania energie a bola sledovaná morfológia lomových plôch.