Hodnocení vlivu různých aspektů na kvalitu v 3DTV: Subjektivní testy

Publication Year:
2014
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/31641
Author(s):
Slíž, Martin
Tags:
Stereoskopie; 3D TV; subjektivní testování; kontrast; hloubka obrazu; obrazový přeslech; úhlopříčka; testování.; Stereoscopy; subjective testing; contrast; depth; image crossover; diagonal; testing.
thesis / dissertation description
Práce se zabývá studiem aspektů, které ovlivňují kvalitu obrazu 3D TV systémů. Je zaměřena na porovnání televizorů stejné značky s rozdílnou úhlopříčkou a porovnává změnu vjemu hodnotitelů při změně tohoto parametru. Základními hodnocenými parametry jsou hloubka obrazu, kontrast, podání barev, obrazové přeslechy a celkový dojem. Dále je popsána tvorba zkušební sekvence pro subjektivní testování, samotné testování a následné vyhodnocení.