Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům

Publication Year:
2014
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/33280
Author(s):
Svoboda, Milan
Tags:
Počítačová síť; univerzální kabelážní systém; rozvaděč; kabelové trasy; aktivní prvky; síťová infrastruktura.; Computer network; universal cabling system; switchgear; cable trays; active components; network infrastructure.
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury rodinného domu. Výchozí podklady pro návrh síťové infrastruktury jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci jsou uvedeny teoretické znalosti nutné pro následné provedení analýzy požadavků zadavatele a návrh optimálního řešení. Součástí práce jsou plány vedení kabeláže, umístění prvků a kalkulace nákladů na vybudování této infrastruktury.