Řízení pohledávek v kapitálové společnosti

Publication Year:
2014
Usage 10
Downloads 5
Abstract Views 5
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/33530
Author(s):
Brádlová, Veronika
Tags:
pohledávka; věřitel; dlužník; řízení pohledávek.; receivable; creditor; debtor; receivables management.
thesis / dissertation description
Diplomová práce upravuje teorii vztahující se k tématu pohledávek. Analytická část je zaměřena na řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti. V návaznosti na analytickou část jsou uvedena doporučení na zlepšení jejich stavu a řízení. Závěr diplomové práce shrnuje výsledky z analytické části.