Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno

Publication Year:
2014
Usage 9
Abstract Views 5
Downloads 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/33743
Author(s):
Junek, David
Tags:
Komunikační strategie; marketingová komunikace; analýza prostředí; finanční analýza; nákupní centrum; zákazníci.; Communication strategy; marketing communications; analysis of environment; financial analysis; shopping center; customers.
thesis / dissertation description
Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části popisu společnosti. Ze získaných poznatků současného stavu společnosti je následně vypracován souhrn doporučení, který umožní dosažení efektivnější komunikace se zákazníky.