Geodetické měření posunů a deformací střešní konstrukce Aquaparku v Brně

Publication Year:
2014
Usage 3
Abstract Views 2
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/35545
Author(s):
Chupáčová, Mária
Tags:
Aquapark; drevená strešná konštrukcia; posun; deformácia; etapa; vyrovnanie; interpretácia; wooden roof structure; shift; deformation; epoch; adjustment; interpretation
thesis / dissertation description
Cieľom diplomovej práce je meranie posunov a deformácií drevenej strešnej konštrukcie Aquaparku v Brne. Úvodná časť práce je venovaná vysvetleniu základných pojmov z oblasti merania posunov a deformácií stavebných objektov a na vybraných objektoch popisuje metódy používané v tejto oblasti v súčasnosti . Hlavná časť práce sa v rámci prípravy zaoberá kontrolou použitých prístrojov a pomôcok, popisuje meranú konštrukciu, metódu merania a spracovanie nameraných dát. Ďalej sú v práci vzhľadom k predchádzajúcej a základnej etape vyhodnotené a graficky interpretované horizontálne a zvislé posuny strešnej konštrukcie.