Dům krátké cesty v Brně

Publication Year:
2014
Usage 6
Downloads 4
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/35559
Author(s):
Šrubařová, Jana
Tags:
Městská prostorová struktura; intenzivní využití intravilánu města; Brno; Masná; Zvonařka; Zderadova; nábřeží řeky Svitavy; podzemní hromadné garáže; pasáž s obchody; služby; administrativa / komerce; bydlení; vnitroblok; atria; terasy; zeleň; nosný monolitický železobetonový skelet; horizontální členění fasády; Urban space structure; intensive use of urban area; River embankment Svitava; underground public garage; an passage with shops; services; administration / commerce; housing; patio; atrium; terraces; green areas; supporting monolithic reinforced concrete frame; horizontal division of the facade
thesis / dissertation description
Řešené území se nachází v městské části Brno - Trnitá na nábřeží řeky Svitavy. Předmětem diplomové práce je architektonická studie vybrané části návrhu městské prostorové struktury s intenzivním využitím intravilánu města, řešené v předdiplomovém projektu, který předcházel vlastní diplomové práci. Návrh umožní míchání většího množství různých funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na dopravu a zajistí obyvatelům domu různé formy bydlení, služeb i zaměstnání. Půdorysný tvar objektu vychází z řešeného území, které je ze tří stran napojeno na přístupové komunikace. Hmotové a prostorové řešení respektuje okolní zástavbu a využívá stávající cyklostezku a chodníky v jihovýchodní části řešeného území. Základní hmota objektu je rozdělena třemi osami, procházejícími objektem, na tři bloky propojené společným vnitroblokem. Vzniká tak náměstí s atriem lemovaným stromořadím s možností posezení pod korunami stromů. Tvar těchto tří bloků je dále formován ubíráním hmoty, jehož důsledkem vznikají atria, terasy a lodžie, které vnáší do interiéru přirozené světlo a zároveň umožňuje prosvětlení vnitrobloku a okolních objektů v rámci řešeného území. Tato prostorová struktura je horizontálně členěna podle funkcí. Jsou zde navrženy podzemní hromadné garáže, pasáže s obchody, služby, administrativa / komerce a bydlení. I přes různorodost funkcí byl pro fasádu zvolen jednotný ráz bílých horizontálních liniích v kontrastu s tmavě šedými liniemi oken a fasádního obkladu.