Most na rychlostní silnici

Publication Year:
2015
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/37836
Author(s):
Lindtner, Tomáš
Tags:
Dvoutrám; dodatečně předpjatý beton; silniční most; mostní konstrukce o více polích.; Double-girder; post-tensioned concrete; Road Bridge; bridge structures with several spans.
thesis / dissertation description
Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu na Rychlostní silnici R1, v km 1,293 nad cestou III/51311. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o čtyřech polích. Byli zpracované čtyři studie a první varianta dvoutrámové monolitické konstrukce byla vybrána. Rozpětí polí se pohybuje v rozmezí od 25 m - 30 m. Dvoutrám se skládá ze dvou dodatečně předpjatých betonových trámů a železobetonové desky. Statické modely a účinky zatížení jsou řešeny v programu Scia Engineer. Most se nachází v půdorysném oblouku, nicméně, byl zvolen kompromis (z důvodu malého zakřivení), posuzování napřímené konstrukce. Byly zanedbány účinky zatížení teplotou, větrem a vodorovné síly od dopravy.