Soustavy řízení vrtulníků

Publication Year:
2011
Usage 8
Downloads 4
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/3857
Author(s):
Pukl, Marek
Tags:
Vrtulník; cyklické řízení; kolektivní řízení; směrové řízení; NOTAR; souosé rotory; vyrovnávací rotor; Helicopter; cyclic control; collective control; yaw control; coaxial rotor; tail rotor
thesis / dissertation description
Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zkoumající situaci v oblasti soustav řízení vrtulníku. První část se týká cyklického a kolektivního řízení. Druhá část zahrnuje směrové řízení a kompenzaci točivého momentu. Konec práce obsahuje zhodnocení získaných informací.