Výběr a aplikace vhodné marketingové strategie nového podniku

Publication Year:
2015
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/39604
Author(s):
Kramář, Jan
Tags:
Marketing; marketingová strategie; sestavení; informační technologie; obchodní společnost; služby; marketing strategy; project; information technologies; company; services
thesis / dissertation description
Diplomová práce se skládá z teoretické části, v níž se zabývá shromážděním potřebných informací o marketingu, trzích, metodách vnější a vnitřní analýzy podnikatelského prostředí a tvorbě marketingové strategie podniku. V praktické části je nejprve několika metodami zpracována analýza prostředí a následně na základě získaných informací navržena marketingová strategie nově vznikajícího podnikatelského subjektu v oblasti poskytování IT služeb.