Design manuál a marketingová komunikace outdoorové firmy

Publication Year:
2015
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/39608
Author(s):
Süssová, Zuzana
Tags:
Design manuál; firemní identita; marketing; marketingová komunikace; segmentace; outdoor.; Design manual; corporate identity; marketing communication; segmentation
thesis / dissertation description
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu základních designových prvků začínající firmy podnikající v oboru prodeje outdoorového oblečení. S ohledem na design bude dále navržena marketingová komunikace pro fázi průniku na trh. Mezi dílčí cíle této práce patří rozbor kulturního prostředí a na něj navazující segmentace a základní nástin marketingového mixu. Výsledkem by měl být návrh uceleného marketingu v podobě designových prvků a relevantní marketingové komunikace s ohledem na podmínky firmy a trhu.