Hydraulické shrabovací česle

Publication Year:
2015
Usage 5
Downloads 3
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/40200
Author(s):
Růčka, Martin
Tags:
česle; shrabky; mechanické předčištění; lineární hydromotor; screen; screenings; mechanical cleaning; linear hydraulic engine
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulicky shrabovacích česlí umístěných před čistírnou odpadních vod. V první části práce jsou popsány jednotlivé možnosti čistění vody od kusových pevných částic. V druhé části jsou řešeny základní parametry česlí a výpočet pohonu pro zvolenou konstrukci. Dále je provedena pevnostní kontrola konstrukce v nejméně vhodném zatíženém stavu. Diplomová práce je doplněna výkresovou dokumentací celé sestavy hydraulicky shrabovacích česlí, plus několik vybraných komponentů.