Elektromotory pro podporu turbodmychadel

Publication Year:
2015
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/40385
Author(s):
Kytner, Václav
Tags:
Turbodmychadlo; spínaný reluktanční motor; elektronická podpora; kompresor; rekuperace energie; Turbocharger; switched reluctance motor; electric support; supercharger; energy recuperation
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá přeplňováním spalovacích motorů, zejména pak popisuje vlastnosti turbodmychadel a kompresorů s asistencí elektrických motorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o novodobý koncept, snaží se autor nastínit problematiku těchto provedení z aktuálně dostupných informací a možnost budoucího uplatnění zmíněné technologie.