Systém řízení zásob

Publication Year:
2015
Usage 7
Abstract Views 5
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/41011
Author(s):
Reif, Luděk
Tags:
řízení zásob; logistika; stochastický; deterministický; implementace; inventory management; logistics; stochastic; deterministic; implementation
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou a implementací systémů řízení zásob. Teoretická část obsahuje jednotlivé systémy, a to jak systémy deterministické, tak stochastické. Pro implementaci je využito několika příkladů, které jsou pak algoritmizovány. U deterministických systémů jsou využity triviální vzorce. U systémů stochastických je začleněn prvek náhody, který je simulován generátor pseudonáhodných čísel. Výsledkem je pak komplexní počítačový program, ve kterém je možné vyhodnocovat všechny zde uvedené modely s vlastními vstupními hodnotami. Program poskytuje jak početní funkci, tak grafický výstup.