Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly

Publication Year:
2011
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4398
Author(s):
Nevrlá, Jana
Tags:
Chrom; chromazurol S; eriochromcyanin R; 4-(2-thiazolylazo)rezorcinol; spektrofotometrie ve viditelné oblasti; atomová absorpční spektrometrie; kvantitativní stanovení; voda.; Chromium; eriochromcyanine R; 4-(2-thiazolylazo)resorcinol; visible spectrophotometry; atomic absorption spectrometry; quantitative determination; water.
thesis / dissertation description
Teoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější analytické metody stanovení chromu ve vodách, včetně způsobů úpravy a prekoncentrace vzorků vod. Předmětem experimentální části je optimalizace a zhodnocení podmínek spektrofotometrického stanovení Cr(III) vybranými organickými činidly (chromazurolem S, eriochromcyaninem R, 4-(2-thiazolylazo)rezorcinolem) a jejich srovnání se stanovením celkového chromu, jako Cr(III), pomocí atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací. Analytický postup spektrofotometrického stanovení chromu s chromazurolem S, který byl shledán jako nejvhodnější, byl spolu s ET-AAS aplikován na reálné vzorky vod.