Biologicky rozložitelný odpad

Publication Year:
2012
Usage 115
Abstract Views 58
Downloads 57
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4527
Author(s):
Dřímal, Jiří
Tags:
Biologicky rozložitelný (BRO); legislativa; skládkování; spalování; kompostování; fermentace; anaerobní digesce.; Biodegradable waste (BDW); legislation; landfilling; incineration; composting; fermentation; anaerobic digestion.
thesis / dissertation description
Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v zemích EU. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na popis druhů BRO. V práci jsou popsány způsoby zpracování tohoto odpadu a jejich využití. Důraz je kladen na zmapování současného stavu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v zemích EU a ČR.