Sleva z ceny stavebního díla

Publication Year:
2012
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4607
Author(s):
Musil, Martin
Tags:
Sleva; cena díla; analýza rizika; rozhodovací proces; předávací řízení; smlouva o dílo; Discount; construction work price; risk analysis; decision process; handing process; contract for work
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je popsat slevu z ceny stavebního díla a jednotlivé typy těchto slev a to zejména z pozice zhotovitele. Podrobněji se zabývá mechanizmy na základě, kterých se o jejich poskytování rozhoduje a způsoby stanovení konečné výše slevy. Dále se zabývá smlouvou o dílo a předávacím řízením, jež jsou základním pilířem v předcházení sporů mezi zhotovitelem a objednatelem.