Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem

Publication Year:
2011
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/4865
Author(s):
Pavlitová Letková, Zuzana
Tags:
Ekotoxikologické testy; kontakní biotesty; odpady; kompozity s obsahem odpadu; Ecotoxicological tests; contact biotets; waste materials; composits with waste
thesis / dissertation description
Tato disertacní práce shrnuje výsledky testu ekotoxicity, které byly provádeny na ruzných druzích prumyslového odpadního materiálu jako jsou klasické popílky, fluidní popely a popílky, škváry, strusky a také na anorganických kompozitech s obsahem tohoto odpadu, které by mohly být v budoucnu použity jako stavební hmoty. Pro posouzení ekotoxicity byly využity testy akutní toxicity na testovacích organismech: akvarijní rybe (Poecilia reticulata), perloocce (Daphnia magna), sladkovodní rase (Raphidocellis subcapitata). Ekotoxicita byla hodnocena i testem inhibice rustu korene horcice bílé (Sinapis alba). (Vyhodnoceno dle Vyhlášky c. 294/2005 Sb.) Z kontaktních testu byly vybrány testy s roupicemi, chvostokoky a salátem. Bylo realizováno prímé srovnání testu klasického se semeny horcice a kontaktního testu se semeny salátu. Výsledkem pro testy ekotoxicity bylo urcení procentuální mortality, imobilizace, stimulace nebo inhibice rustu pro testované organismy. Bylo provedeno srovnání výsledku jednotlivých testu ekotoxicity a porovnání klasicky provedených akvatických testu a testu kontaktních realizovaných v umelé pude.