Využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí

Publication Year:
2015
Usage 12
Downloads 8
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/51776
Author(s):
Macháň, Ladislav
Tags:
Kompozitní materiál; modifikovaná cementová matrice; beton; koroze; inhibitory koroze; dynamické zatěžování; laboratorní měřicí aparatura; MSP430; AD5933; monitorovací systém.; Composite; modified cement matrix; concrete; corrosion; corrosion inhibitors; dynamic loading; laboratory measuring equipment; monitoring system.
thesis / dissertation description
Dizertační práce se zabývá praktickým využitím kompozitního materiálu s modifikovanou cementovou matricí. V práci je zkoumána zejména oblast využití elektrických vlastností kompozitních materiálů na bázi cementu pro snímání mechanického namáhání. V experimentální části je řešena problematika koroze uhlíku a kovových materiálů v alkalickém prostředí cementové matrice. Je zde popsán návrh fyzického provedení senzoru a jeho výroba s použitím funkčního cementového kompozitního materiálu. Je také diskutováno určení vlivů teploty a vlhkosti prostředí na změnu elektrických vlastností integrovaných senzorů. Důležitou součástí práce je oblast vyhodnocení série měření elektrických parametrů při dynamickém zatěžování. Je zde podrobně rozebrána navržená měřicí metoda vhodná pro stanovení elektrických vlastností cementových kompozitních materiálů včetně konstrukce monitorovacího systému, který umožňuje praktickou aplikaci senzorů do složitých konstrukcí.